Ε. Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ΟΥ

Ε.Θ. Φέροντος Οργανισμού Κτιριοδομικών Έργων

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4157
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Φέροντες λιθόδμητοι τοίχοι. Χαρακτηριστικά και ποιότητα συνιστώντων υλικών. Προβλήματα και μέθοδοι επισκευής ζημιών. Λοιπές επεμβάσεις, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ζημιές και φθορές, μέθοδοι αποκατάστασης και συντήρησης. Προεντεταμένο σκυρόδεμα. Πεδίο εφαρμογών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Χάλυβες προεντάσεως. Προκατασκευή φερόντων στοιχείων (δοκίδες, δοκοί, στύλοι και τοιχία, πέδιλα).

Κωδικοποίηση γεωμετρίας, ποσοτήτων, βάρους και οπλισμού.

Πυρκαγιά και φέρων οργανισμός. Συμπεριφορά, αξιολόγηση και αντιμετώπιση. Μέτρα παθητικής πυροπροστασίας φερόντων στοιχείων.

Διδάσκοντες