ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8

Δ: Μορφές και Χώρος στο Μεσαίωνα

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4227
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του Μεσαίωνα στην Ανατολή (ισλαμικής, σελτζουκικής, οθωμανικής, εκτός της βυζαντινής που ήδη έχει διδαχθεί) και τη Δύση, καθώς και αλληλεπιδράσεις Ανατολής- Δύσης.

Οι χώροι λατρείας, κοινής ωφέλειας, η κατοικία, η φρουριακή αρχιτεκτονική. Μητροπόλεις, μοναστήρια, τεμένη, μενδρεσέδες, kuliye, λουτρά, παλάτια, οικισμοί, κάστρα. Οι μεγάλες δυναστείες των Ομμεϋάδων και των Αββασιδών στην τέχνη και την αρχιτεκτονική. Ομοιότητες και διαφορές. Ισλαμική αρχιτεκτονική στη Μ. Ασία, στην Εγγύς Ανατολή, τη Μεσοποταμία την Αίγυπτο, το Μαγκρέμπ, την Ισπανία και τη Σικελία. Νερό και αρχιτεκτονική τοπίου στην ισλαμική αρχιτεκτονική.

Η ρωμαϊκή παράδοση στη μεσαιωνική ζωή της Δύσης, και της ύστερης αρχαιότητας στην Ανατολή, μέσα από το Βυζάντιο και το Ισλάμ, αλλά και η παράδοση της Περσίας. Σύζευξη και αντιπαράθεση πολιτισμών, μορφών και χώρων. Διερεύνηση των παραμέτρων στη συγκρότηση του χώρου (κατασκευή, σημειολογία και συμβολισμός). Οι επιδράσεις και η μετεξέλιξη μορφών και χώρων του Μεσαίωνα σε μεταγενέστερες περιόδους και στη σύγχρονη εποχή.

Η Σελτζουκική αρχιτεκτονική στη Μικρά Ασία και η Οθωμανική αρχιτεκτονική στη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και τον ελλαδικό χώρο.

Η ανωτέρω παράδοση στη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία

Διδάσκουσα