ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ