Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Εργασίες

Σεπτέμβριος 2017

Σπουδαστές: Σκαρμαλιωράκη Στερεή
:
Σπουδαστές: Ζητούνη-Πετρογιαννη Γρηγορία, Κωφάκη Μαριάννα, Σλίμπι Λίνα
:

Ιούλιος 2017

Σπουδαστές: Καναράκη Ευανθία
:
Σπουδαστές: Νίνου Αικατερίνη
:
Σπουδαστές: Τιμαγένης Δημήτρης
:
Σπουδαστές: Χλιαουτάκης Ευστάθιος
:
Σπουδαστές: Αθανασίου Αθηνά
:
Σπουδαστές: Τσαγκαρέλη Μαρία-Ελένη
:
Σπουδαστές: Μαντέλου Βασιλική
: