Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9ΟΥ

Εργασίες

Φεβρουάριος 2014

:
Επιβλέποντες: Σ.Χαραλαμπίδου, Δ. Σεβαστάκης, Ν-Ι. Τερζόγλου
Σύμβουλοι: Β.Μουστάκας

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Ζωή Χουντάλα, Καλλιόπη Μουζάκη
Επιβλέποντες: Σόνια Χαραλαμπίδου, Δημήτρης Σεβαστάκης, Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου