Εργαστήριο Οικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου: διαθέσιμο υλικό