ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Ενεργειακού – Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος: διαθέσιμο υλικό