Χρήστος Καζάς

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3406
Βαθμίδα: 
Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)