Ιωσήφ Γαλανάκης

Τομέας: 
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3739
Βαθμίδα: 
Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)