Γεώργιος Γεράκης

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχ/κή Σύνθεση, με έμφαση τις Γενικές Αρχές συνθέσεων των κτιρίων & του Δημοσίου υπαίθριου χώρου.