Κωνσταντίνα Κρεμιζή

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 3910
Fax Γραφείου
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)