Φιλύρα Βλαστού

Γραφείο: 
κτ. Τοσίτσα, 1ος όροφος, Τ.104Α
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3806
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3645
Βαθμίδα: 
Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)