Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)