Διδακτορικές Σπουδές

Κάθε χρόνο η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.

Για κάθε Υποψήφιο/α Διδάκτορα (Υ.Δ.) ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγησή του/της, η οποία σε συνεργασία με τον/την Υ.Δ., καθορίζει το θέμα της διατριβής. Η συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την Υ.Δ., υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ. της Σχολής στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, για την παραμονή των Υ.Δ. στον κατάλογο των ενεργών Διδακτορικών Διατριβών της Σχολής.

Οι Υ.Δ. έχουν όλα τα δικαιώματα και παροχές που έχουν και οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες της Σχολής. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επικουρικό - διδακτικό έργο επ' αμοιβή, ενώ το Ε.Μ.Π. προσφέρει, μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., δεκατρείς (13) υποτροφίες τριετούς διάρκειας σε Υ.Δ. της Σχολής.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:

  • τρία (3) για τους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή
  • τέσσερα (4) για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε.

πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η συμβουλευτική επιτροπή μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής, καταθέτοντας προς έγκριση την τελική έκθεση προόδου με τον τελικό τίτλο της διατριβής και την πρόταση συγκρότησης της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διδακτορικής διατριβής ορίζεται από τη Γ.Σ. της Σχολής επταμελής εξεταστική επιτροπή, Ο/Η Υ.Δ. αναπτύσσει τη διατριβή του/της δημόσια, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης και ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη.

Μετά την σύνταξη, υπογραφή και κατάθεση από την επιτροπή του πρακτικού προφορικής δοκιμασίας, πραγματοποιείται η αναγόρευση του/της Υ.Δ. σε διδάκτορα του Ε.Μ.Π. από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, με την παρουσία του Αναπληρωτή Πρύτανη.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών