Φυσικός Αερισμός και Δροσισμός με την Εφαρμογή Πύργων Ανέμου (Wind Towers) στις Ελληνικές Κλιματικές Συνθήκες. Διερεύνηση της Δυνατότητας Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονό

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.01.2017
Ερευνητής: 
Μαρία Σκουλούδη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: