Αστικοποίηση και μετασχηματισμοί του ελληνικού αστικού χώρου στο περιβάλλον της κρίσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.01.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.10.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.01.2015
Ερευνητής: 
Εμμανουήλ - Στυλιανός Σκούφογλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: