Τα Μουσεία Άλλοτε και Τώρα: Οργάνωση, Διαχείριση έργου, Σχεδιασμός

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.06.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.06.2014
Ερευνητής: 
Ελένη - Έρση Φιλιπποπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κωνσταντίνος Βαρώτσος