Στρατηγική Δόμησης της Αρχιτεκτονικής και Τοπιακής Περιηγητικής Εμπειρίας. Το παράδειγμα της πόλης της Λάρνακας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.11.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2012
Ερευνητής: 
Στέλλα Μιχαήλ
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλέξιος Σαββίδης