Τοπολογία, τα σχήματα των τοπικών διεργασιών και συμβάντων και ο καθορισμός των τοπιακών και κτηριακών μορφών. Μαθηματική υποστήριξη του τοπιακού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.10.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.11.2012
Ερευνητής: 
Ανθία Βερυκίου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Στέλιος Μαρκάτης