Αρχιτεκτονικές ερμηνείες του ζητήματος «προστασία του τοπίου» στη μεταπολεμική Ελλάδα: Η Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.01.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.07.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.11.2012
Ερευνητής: 
Βασιλική Λιόλιου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κυριακή Τσουκαλά