Ορυχεία και Company Towns: Ένα σύνολο παράλληλων τόπων εργασίας και κατοίκησης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.01.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.11.2012
Ερευνητής: 
Μιχαήλ Σιούλας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: