Παραμετρικός Σχεδιασμός: Αλληλεπίδραση συνθηκών και κατασκευή προτύπων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.04.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.07.2012
Ερευνητής: 
Γεράσιμος Βαμβακίδης
Επιβλέποντες: