Ο πολεοδομικός σχεδιασμός (1ου & 2ου επιπέδου) και τα προβλήματα εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.10.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.04.2011
Ερευνητής: 
Αμαλία Κουδούνη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: