Η ανθρώπινη μορφή στο έργο του Νίκου Κεσσανλή

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.04.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
06.10.2010
Ερευνητής: 
Ηώ-Υπαπαντή Αγγελή
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Κολοκοτρώνης