Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με γνώμονα την επίδραση της βλάστησης στο μικροκλίμα του αστικού Περιβάλλοντος. Διερεύνηση παραγόντων σε επίπεδο κτιρίου - δρόμου – οικοδομικού τετραγώνου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
06.05.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.05.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.11.2009
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: