Γυναίκες Αρχιτέκτονες στην Αθήνα: Διαβάζοντας τις προσωπικές και εργασιακές διαδρομές τους

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.04.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.07.2009
Ερευνητής: 
Κάτου Μαρία
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: