Τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης υβριδικών μουσειακών περιβαλλόντων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.02.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.04.2009
Ερευνητής: 
Δημήτριος Ψυχογυιός
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Νικόλαος Κομνηνός