Διαδικασίες εξευγενισμού ( gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό χώρο. Ανισότητες, αντιφάσεις, διλήμματα. Ο ρόλος του σχεδιασμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.04.2009
Ερευνητής: 
Μελέτιος Μπακαούκας
Επιβλέποντες: 
Ελισάβετ Παναγιωτάτου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: