Παράμετροι Αστικής Ανάπτυξης / Διάχυσης Περιφερειών Μητροπολιτικών Περιοχών. Τυπολογίες και Κεντρικότητες στο Δήμο Αχαρνών.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.02.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.04.2009
Ερευνητής: 
Νικόλαος Γεωργακόπουλος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: