Πόλεις του Μέλλοντος – Νέες Τεχνολογίες στο Αστικό Περιβάλλον (Smart Cities)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.02.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
04.03.2009
Ερευνητής: 
Σοφία Μαυρομμάτη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: