Τα Ιουστινιάνεια Τείχη της Μονής Σινά

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.11.1992
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.01.1993
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.02.1995
Ερευνητής: 
Πέτρος Κουφόπουλος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μαρία Παναγιωτίδη