Χωρική Προσέγγιση Διαδικασιών Αστικής Συρρίκνωσης: Η Περίπτωση των Μεγάλων Ελληνικών Πόλεων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.11.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.02.2020
Ερευνητής: 
Ακριβή - Αθηνά Βλάχου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Φάλλη Παλαιολόγου