Η διάσταση ανάμεσα στην ερμηνεία και στη διαχείριση της αρχιτεκτονικής μορφής: διερευνώντας την αλλαγή του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
24.07.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.01.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.01.2014
Ημερομηνία Υποστήριξης: 
13.09.2018
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
10.10.2018
Ερευνητής: 
Μαριάννα Χαριτωνίδου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: