Αστική περιθωριοποίηση, κοινωνικά δίκτυα και κατοικία των προσφύγων στην Αθήνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.12.2019
Ερευνητής: 
Χρήστος Σταυρακάκης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αικατερίνη Ροζάκου