Το εικονοστάσι: Το κοινωνικό εύρος της εικαστικής εκφοράς, η εικόνα ως συνθήκη «πάνδημος»

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.01.2008
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
07.05.2008
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνος Νταούλας
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: