Πρότυπα και Βιολογικές Δυναμικές στην Αρχιτεκτονική και την τέχνη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2005
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.09.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
05.04.2006
Ερευνητής: 
Ιωάννης Μελανίτης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: