Αρχιτεκτονική του α-κτιστου. Δημόσιος χώρος και κινηματογράφος

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.10.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.05.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.06.2010
Ερευνητής: 
Αναστασία Κανάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: