Ανταγωνισμός Μητροπόλεων και Χωρικός Σχεδιασμός

Ημερομηνία Αποδοχής: 
19.07.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.10.2006
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.04.2007
Ερευνητής: 
Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: