Επανάχρηση και "ευελιξία". Εφαρμογή ευέλικτων κατασκευαστικών συστημάτων στην επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.10.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
01.11.2006
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.04.2007
Ερευνητής: 
Μαργαρίτα Αλεξίου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: