Στατικά Ζητήματα Αρχαίων Ξυλίνων Φορέων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
03.10.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
07.05.2008
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.07.2008
Ερευνητής: 
Ιωάννης Κοντέας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: