Αφαίρεση στις Διατάξεις με Νόημα – Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί στο Έργο του M.C. Escher

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2005
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.09.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.11.2005
Ερευνητής: 
Παναγιώτης Νικολαΐδης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: