Πολυλειτουργικότητα και εξέλιξη στον Δήμο Κρωπίας

Επιβλέποντες: 
Κ. Βαλεριάνου
Σπουδαστές: 
Α. Κοκκάλα, Μ. Μαυραπίδη, Μ. Παναρέτου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2018