ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Δημήτριος Γιαννέλος
Εμμανουήλ Συμιακάκης
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούλιος, 2013