Εργασίες 2010-2013

Επιβλέποντες: 
Σ. Χαραλαμπίδου, Δ. Σεβαστάκης, Ν-Ι Τερζόγλου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2014
Σύμβουλοι: 
Β.Μουστάκας