Το καθημερινό ταξίδι της φροντίδας. Εργάτριες φροντίδας - χωροκοινωνικές αποστάσεις

Σπουδαστές: 
Σοφία Θεορωράκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούνιος, 2013