Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Συντονίστρια

Έχει ως αντικείμενο όλα τα θέματα του Προγράμματος Σπουδών, τα Εργαστηριακά μαθήματα, την Πρακτική Άσκηση κλπ.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.