Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Συντονιστής

Έχει ως αντικείμενο το συντονισμό των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (Σχεδιασμός Χώρου και Πολιτισμός, Πολεοδομία και Χωροταξία, Προστασία Μνημείων), Υποψηφίων Διδακτόρων, Διδακτορικών Διατριβών, κλπ.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.