Επιτροπή Έρευνας και Εργαστηρίων

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Έχει ως αντικείμενο την εισήγηση αποδοχής των προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μετά τη σχετική έγκριση των Τομέων.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.